Przejdź do treści

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych

Rozporządzenie (UE) 2017/745

Pracowniczka służby zdrowia

Wymogi unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

Fresenius Medical Care zobowiązuje się dopilnować, aby wszystkie nasze wyroby medyczne spełniły mające zastosowanie wymogi rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, zgodnie z odpowiednimi okresami przejściowymi.

W kwestii rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych pojawia się wiele pytań. Dotyczą one:​

 • wpływu rozporządzenia na stałą dostępność produktów Fresenius Medical Care;​

 • szczegółów stosowalności rozporządzenia wobec klientów i użytkowników naszych wyrobów medycznych.​
   

Z uwagi na zakres i złożoność nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wdrażamy nowe wymogi zgodnie ze specjalnymi programami implementacji pod nadzorem wyższej kadry kierowniczej i w ścisłej współpracy z naszą jednostką notyfikowaną (listę wszystkich jednostek notyfikowanych wskazanych w rozporządzeniu można znaleźć w poniższej sekcji*).​

W poniższej sekcji pytań i odpowiedzi przedstawiamy informacje na temat wdrożenia rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych przez Fresenius Medical Care, jak również wpływu rozporządzenia na klientów i użytkowników naszych wyrobów medycznych.​

Pytania i odpowiedzi

Czy Fresenius Medical Care spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych?​

Zgodność systemu zarządzania jakością firmy Fresenius Medical Care z mającymi zastosowanie wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych oceniono i potwierdzono w toku zewnętrznych audytów przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w 2019 r. Od tamtej pory przechodzimy regularne audyty zgodności z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych w ramach nadzoru.​

Równie ważnym warunkiem wstępnym do uzyskania certyfikatu zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych jest weryfikacja produktów pod kątem zgodności z wymogami rozporządzenia. W następstwie pomyślnej oceny przeprowadzonej przez jednostkę notyfikowaną w zakres certyfikacji zgodności weszła pierwsza kategoria produktów. W następnych latach liczba produktów spełniających wymogi rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych będzie się stale zwiększać, zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przejściowych zawartych w rozporządzeniu.

Unijny certyfikat zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydany przez jednostkę notyfikowaną zostanie odpowiednio zaktualizowany o właściwe kategorie produktów.

Okresy przejściowe przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Okresy przejściowe przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, uwzględniające zmianę daty rozpoczęcia stosowania ustaloną w unijnym rozporządzeniu 2020/561

Jakie przewidziano okresy przejścia od zapisów dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – mające zastosowanie wobec Fresenius Medical Care?​

Ogólne okresy przejściowe dla przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych przedstawiono na grafice. ​

Zgodnie ze stosowanymi regulacjami, wobec konkretnych klas ryzyka wyrobów medycznych mogą mieć zastosowanie bardziej restrykcyjne okresy. ​

Jednocześnie terminy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych mogą podlegać przeglądom i ewentualnym zmianom wedle uznania Komisji Europejskiej. Istotne przykłady: ​

 • Z uwagi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 Komisja Europejska przesunęła dzień rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o rok, do 26 maja 2021 r. (rozporządzenie (UE) 2020/561).​

 • Okres przejściowy dotyczący wymogów certyfikacji dla określonych produktów klasy I przesunięto z maja 2020 r. na maj 2024 r. Dotyczy to między innymi aplikacji programowych wyrobów medycznych objętych obowiązkiem podniesienia klasyfikacji (sprostowanie do rozporządzenia (UE) 2017/745 z dnia 25 listopada 2019 r.).​

 

Źródło: zmodyfikowana infografika udostępniona przez Komisję Europejską

Od kiedy właściwe produkty Fresenius Medical Care będą spełniać wymogi nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych?​

Nasze wyroby medyczne będą wprowadzane na unijny rynek zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami Unii Europejskiej w określonych prawem okresach przejścia od zapisów dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (ang. Medical Device Directive, MDD) do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych.​

Do maja 2024 r. produkty certyfikowane na podstawie dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych mogą być pod pewnymi warunkami nadal wprowadzane na rynek pomimo pełnej stosowalności rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, o ile certyfikat CE pozostaje ważny.​

Dlatego w tym okresie firma Fresenius Medical Care będzie wprowadzać do obrotu produkty z certyfikatami zgodności z wymogami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych, jak i rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Ponadto do maja 2024 r. produkty Fresenius Medical Care z certyfikatem zgodności z wymogami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych będą stopniowo certyfikowane pod kątem zgodności z rozporządzeniem. W tej fazie konieczna może być modyfikacja oferty FME.​

Zapasy produktów z certyfikatem zgodności z wymogami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych mogą być wyprzedawane do maja 2025 r. Jednocześnie będą zastępowane produktami spełniającymi wymagania rozporządzenia.

Jakie zmiany w etykietach przewiduje się dla produktów z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych?

Produkty z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych będą musiały być opatrzone niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym wyrobu (ang. Unique Device Identifier, UDI). Kod UDI to sekwencja znaków numerycznych i alfanumerycznych umożliwiająca identyfikację konkretnego wyrobu na rynku.

Produkty z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych będą musiały być opatrzone konkretnymi symbolami. Ich przykłady można znaleźć na pierwszej grafice.

Kod UDI na wyrobach spełniających wymogi rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych nie zastępuje numeru artykułu. Służy do identyfikacji i identyfikowalności produktu w całym cyklu życia*.  

Na drugiej grafice przedstawiono przykład ogólnej etykiety wyrobu spełniającego wymogi rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych.

Przykładowe symbole zgodne z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych

 

Jaki zakres identyfikowalności produktów będą musieli zapewnić klienci w odniesieniu do naszych wyrobów medycznych w następstwie wdrożenia wymogu stosowania kodów UDI? ​

Produkty z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych będą musiały być opatrzone niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym wyrobu (ang. Unique Device Identifier, UDI). Kod UDI to sekwencja znaków numerycznych i alfanumerycznych umożliwiająca identyfikację konkretnego wyrobu na rynku.

W broszurach informacyjnych Komisji Europejskiej (patrz sekcja łączy poniżej*) opisano obowiązki klientów w odniesieniu do:​

 • niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu (UDI);​

 • upoważnionych przedstawicieli, dystrybutorów i importerów;​

 • pracowników służby zdrowia i instytucji zdrowia publicznego.​

Jakie znaczenie ma baza danych EUDAMED?​

Europejska baza danych o wyrobach medycznych (EUDAMED) to baza danych prowadzona przez Komisję Europejską na potrzeby przechowywania informacji na temat wyrobów medycznych.

Celem stworzenia bazy danych EUDAMED jest wzmocnienie nadzoru rynku poprzez zapewnienie właściwym organom szybkiego dostępu do informacji o wytwórcach i upoważnionych przedstawicielach, wyrobach medycznych i certyfikatach oraz do danych pochodzących z obserwacji, w celu wymiany danych dotyczących badań klinicznych, a także przyczynienie się do jednolitego stosowania wymienionych dyrektyw, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących rejestracji.​

Wszyscy wytwórcy i wszystkie wyroby medyczne wprowadzane na rynek unijny będą podlegać obowiązkowi rejestracji w bazie danych EUDAMED. Producenci (tacy jak Fresenius Medical Care) muszą zadbać o aktualność i prawidłowość wszystkich informacji przekazywanych do bazy EUDAMED. Obejmuje to dane dotyczące produktów, raporty z nadzoru wprowadzenia do obrotu i dane zarejestrowanego podmiotu gospodarczego.​

Fresenius Medical Care musi spełnić wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze związane z bazą EUDAMED w okresach przewidzianych prawem.

Pobierz instrukcje obsługi

W przypadku produktów Fresenius Medical Care z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych instrukcje obsługi będą dostępne w Internecie (dodatkowo, oprócz wersji drukowanych). Instrukcje obsługi produktów z certyfikatem zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych można znaleźć tutaj.

Podstawowe informacje na temat rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych ​

Informacje i broszury informacyjne Komisji Europejskiej

Aby znaleźć wspomniane dokumenty, przeprowadź  szybkie wyszukiwanie następujących treści:

 • Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
 • Witryna internetowa z ogólnymi informacjami na temat rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych Komisji Europejskiej​
 • Lista wszystkich jednostek notyfikowanych wskazanych w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych​


Pozostałe łącza, patrz:

Informacje i broszury informacyjne z innych źródeł

Łącza do witryn internetowych stowarzyszeń branżowych i organów publicznych z ogólnymi informacjami na temat rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych:​

*Broszury informacyjne Komisji Europejskiej dotyczące UDI, dla upoważnionych przedstawicieli / dystrybutorów / importerów oraz pracowników służby zdrowia, autorstwa Komisji Europejskiej