Przejdź do treści

Informacje prawne

Prosimy uważnie przeczytać poniższe uwagi. Regulują one korzystanie z Witryny i wszystkich materiałów w niej zawartych. 

Edycja:

Fresenius Medical Care Polska S.A. 
Telefon.:  +48 61 8392 600
Faks: +48 61 8392 601
sekretariat.pl(at)fmc-ag.com

Prawa autorskie

Prawa autorskie © Fresenius Medical Care. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacyjne, pliki wideo i ich rozmieszczenie na stronach internetowych Fresenius Medical Care podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego, ani też nie można ich modyfikować bądź umieszczać na innych stronach. Niektóre witryny internetowe Fresenius Medical Care zawierają również obrazy lub inne pliki podlegające prawom autorskim ich dostawców.

Użytkownik może przeglądać tę witrynę i odtwarzać fragmenty w drodze drukowania, przesyłania na dysk twardy i dystrybucji do innych osób, ale we wszystkich przypadkach wyłącznie w celach niekomercyjnych, informacyjnych i osobistych. 

Znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych Fresenius Medical Care zostały zarejestrowane w określonych krajach i podlegają prawom do znaku towarowego Fresenius Medical Care oraz są własnością firmy Fresenius Medical Care lub jej podmiotów powiązanych lub są przez nią używane na podstawie licencji. 

Brak gwarancji lub przedstawicielstwa/treści

Informacje te są dostarczane przez firmę Fresenius Medical Care „takimi jakie są” i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym (w szczególności) bez jakichkolwiek domniemanych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. Informacje zawarte na tej stronie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią profesjonalnej porady biznesowej, medycznej ani innej. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia lub straty, które mogą powstać w wyniku polegania na informacjach zawartych na tej stronie. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza strona zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia oparte na przekonaniach kierownictwa Fresenius Medical Care. W przypadku korzystania z tej witryny, słowa takie jak „przewidywać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować” i „projektować” mają na celu identyfikowanie stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Mogą one wiązać się z ryzykiem i niepewnością, w tym postępem technologicznym w dziedzinie medycyny, zapotrzebowaniem na produkty i akceptacją rynku, wpływem warunków ekonomicznych, wpływem konkurencyjnych produktów i cen, kursów walut obcych i innych rodzajów ryzyka. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Fresenius Medical Care na dzień sporządzenia w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i są obarczone ryzykiem i niepewnością. Wszystkie te stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szacunkach i założeniach poczynionych przez kierownictwo firmy i są uznawane za uzasadnione, choć z natury są niepewne i trudne do przewidzenia. Rzeczywiste wyniki lub doświadczenia mogą się znacznie różnić od stwierdzeń dotyczących przyszłości. Fresenius Medical Care zrzeka się wszelkich zamiarów lub obowiązku aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń. 

Brak licencji

Fresenius Medical Care dąży do osiągnięcia innowacyjnej i informacyjnej strony internetowej. Jednakże uprzejmie prosimy o zrozumienie, że Fresenius Medical Care musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z tym prosimy o zrozumienie, że niniejsza strona internetowa nie zawiera licencji na własność intelektualną Fresenius Medical Care. 

Hiperłącza

Hiperłącza na naszej stronie internetowej nie stanowią rekomendacji. Nie sprawdzamy, czy informacje są dokładne czy poprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z użycia tych informacji.