Przejdź do treści

Odpowiedzialność

Obowiązki Fresenius Medical Care

Dla nas zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialne działanie w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego, a także postępu w zakresie ochrony środowiska i społeczeństwa.

Logo uczestnika zrównoważonego rozwoju indeksu wg Dow Jones

Przyjmujemy odpowiedzialność ekonomiczną

Nasza działalność opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu, z naciskiem na uczciwość, zdrowy ład korporacyjny i przestrzeganie zasad zgodności. Oczekujemy także i zachęcamy naszych pracowników i menedżerów, aby zachowywali się nienagannie z etycznego punktu widzenia. Nasz kodeks postępowania, stosowany w każdym oddziale na całym świecie, tworzy ramy postępowania z naszymi pacjentami, współpracownikami i społecznościami z szacunkiem i zaangażowaniem, na jakie zasługują. Opiera się to na podstawowych wartościach naszej firmy, takich jak jakość i uczciwość, innowacyjność i postęp, a także szacunek, praca zespołowa i godność. Podkreśla również nasze zobowiązanie do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zasadami naszej własnej firmy. Nasz kodeks postępowania i podstawowe wartości korporacyjne obejmują również zaangażowanie Fresenius Medical Care w poszanowanie praw człowieka i reguluje nasze działania, podobnie jak wytyczne ONZ dotyczące prowadzenia działalności i praw człowieka.

Działalność Fresenius Medical Care w zakresie zrównoważonego rozwoju ponownie zdobyła uznanie w 2015 roku. Nasza firma występowała w prestiżowym indeksie Dow Jones Sustainability Europe co roku od 2009 roku oraz w indeksie Dow Jones Sustainability World Index od roku 2013.

Angażujemy się w dialog z naszymi interesariuszami

Fresenius Medical Care przywiązuje dużą wagę do rozwijania regularnego, opartego na zaufaniu dialogu z interesariuszami, w tym z naszymi dostawcami. Nasza strategia zakupowa ukierunkowana jest na nabywanie wysokiej jakości materiałów i komponentów poprzez długotrwałe wzajemne relacje z naszymi dostawcami. 

Traktujemy naszych pracowników w sposób odpowiedzialny

Fresenius Medical Care jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec swoich pracowników. Zapewniając uczciwe warunki pracy i płacy, ciągły rozwój personelu i zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dążymy do tego, aby stać się bardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność za środowisko

Zarządzanie środowiskowe pozwala nam wdrażać wymagania środowiskowe i projektować nasze procesy tak, aby zużywać zasoby w jak najbardziej efektywny sposób, oszczędzając w ten sposób koszty. Coraz częściej wspiera nas także w tworzeniu wartości dodanej dla naszych klientów dzięki przyjaznym dla środowiska produktom i usługom. Wreszcie, gwarantuje to, że poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska. 

Strategia zarządzania środowiskiem

Zarządzanie środowiskowe jest częścią naszego zintegrowanego systemu zarządzania w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Zgodność ze standardem zarządzania środowiskowego ISO 14001 w siedzibie naszej firmy, w naszych certyfikowanych zakładach i certyfikowanych ośrodkach dializ jest regularnie kontrolowana. Nasz program ochrony środowiska określa pięć strategicznych celów środowiskowych. W zakładach produkcyjnych i stacjach dializ dążymy do:

  1. Podnoszenia świadomości ekologicznej i zachęcania do odpowiedzialnego zachowania,
  2. Zwiększenia wiedzy związanej ze strategicznymi i operacyjnymi problemami środowiskowymi,
  3. Zwiększenia wydajności firmy w zakresie ochrony środowiska,
  4. Poprawy kontroli zagrożeń środowiskowych,
  5. Zagwarantowania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

Zarządzanie środowiskowe w naszych zakładach produkcyjnych

Postawiliśmy sobie za cel ciągłe podnoszenie efektywności ekologicznej naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie. W naszych europejskich zakładach produkcyjnych wykorzystujemy wskaźniki wydajności dla zużycia energii i surowców w celu obliczenia efektywności środowiskowej naszych procesów produkcyjnych. Dzięki temu możemy zidentyfikować dodatkowy niewykorzystany potencjał w procesie produkcji, który został już w dużej mierze zoptymalizowany. W 2013 roku wprowadziliśmy w St. Wendel system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, a następnie wprowadziliśmy go w fabryce w Schweinfurt w 2014 roku. Oceniając efektywność energetyczną wszystkich procesów i urządzeń, staramy się zidentyfikować dalsze potencjalne oszczędności i wyprowadzić z nich środki.

Ponadto, w 2014 roku wdrożyliśmy kolejne projekty ekologiczne w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie, aby zmniejszyć zużycie wody i energii elektrycznej i zaoszczędzić na materiałach opakowaniowych.
 

Ekologicznie produkty do dializy

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty i procesy były bardziej przyjazne dla środowiska, na przykład poprzez stosowanie nowych materiałów o ulepszonych właściwościach środowiskowych lub opracowywanie nowych technologii, które dodatkowo zmniejszają zużycie zasobów naszych urządzeń do dializy. Celem jest zapewnienie naszym klientom wartości dodanej, pomagając im zaoszczędzić na kosztach lub lepiej spełnić wymagania dotyczące ochrony środowiska.
 

Zarządzanie środowiskiem w naszych stacjach dializ

Jednym z naszych głównych celów jest dalsze ograniczenie wpływu leczenia dializami na środowisko przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów i zapewnieniu efektywności kosztowej. Zarządzamy tym za pomocą ekologicznie zrównoważonych produktów do dializy, a także budujemy przyjazne środowisku centra dializ. 

Innym centralnym elementem zarządzania wydajnym wykorzystaniem zasobów w naszych klinikach dializy jest nasze oprogramowanie kliniki e-con5, kompleksowy system zarządzania środowiskiem, który ustanowiliśmy w klinikach dializ w Europie i Ameryce Łacińskiej. Pozwala to gromadzić i porównywać dane dotyczące efektywności środowiskowej i szybko wdrażać potencjalne ulepszenia. Wyniki pokazują, że system ten umożliwił nam systematyczne zmniejszenie zużycia wody i energii, a także ilości skażonych krwią odpadów w naszych centrach dializ w ciągu ostatnich kilku lat.

odpowiedzialność społeczna

Przyjmujemy odpowiedzialność społeczną

Na globalnym rynku firma Fresenius Medical Care ma zdecentralizowaną organizację o wysokim stopniu odpowiedzialności na poziomie lokalnym. Dotyczy to również zaangażowania społecznego naszej firmy. W efekcie nie tylko wspieramy globalnie aktywne organizacje i projekty, ale także w szczególności inicjatywy regionalne i lokalne. W tym względzie koncentrujemy się głównie na projektach skierowanych na dobro wspólne, które są zgodne z zasadą pomagania ludziom w osiąganiu długofalowych skutków.

Naszym celem jest poprawa jakości życia pacjentów z chorobami nerek. Poza naszą podstawową ofertą produktów i usług, dążymy do tego celu, współpracując globalnie ze stowarzyszeniami i instytucjami, które bronią interesów pacjentów dializowanych. Rozwijamy także własne inicjatywy, aby pomóc pacjentom prowadzić zdrowsze i bardziej aktywne życie. Na przykład w USA sponsorujemy sieć pomocy, stowarzyszenie charytatywne prowadzone przez i dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Ma to na celu dostarczenie pacjentom i ich rodzinom informacji na temat zdrowia, dając im więcej pewności siebie w codziennym życiu.

Fresenius Medical Care organizuje i wspiera konferencje naukowe z międzynarodowymi ekspertami w zakresie nefrologii, a także programy szkoleniowe dla lekarzy i specjalistów dializoterapii na całym świecie. Przykładem tego jest nasza współpraca z fundacją Sustainable Kidney Care Foundation. Fundacja ta promuje projekty, głównie w Afryce, aby zapewnić pacjentom z ostrą niewydolnością nerek dostęp do leczenia dializami w regionach bez istniejącej struktury dostaw. 

Nasza pomoc w stanach zagrożenia w sytuacjach kryzysowych

W sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku globalnych katastrof firma kompleksowo wypełnia swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Zapewniamy fundusze, urządzenia do dializy i zaopatrzenie medyczne instytucjom, które wymagają szczególnej pomocy w krótkim czasie. Nasz globalny zespół kryzysowy może zostać natychmiast wdrożony, aby zapewnić pomoc podczas huraganów lub innych klęsk żywiołowych.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami

Więcej informacji i dokumenty do pobrania, patrz:

Fresenius Medical Care Responsibility (Global website) 

Powiązane treści

Profil naszej firmy.